Home / ในวงเล่า / IMT-GT กับ AEC

IMT-GT กับ AEC

ผู้อ่านหลายท่านอาจจะสงสัยว่า IMT-GT ไปเกี่ยวอะไรกับ AEC ขอเรียนอย่างนี้ครับว่า เมื่อปี 2536 ผู้นำสามประเทศของอาเซียนคือ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และประเทศไทย ได้เห็นชอบที่จะร่วมกันพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในลักษณะไตรภาคีระหว่างภาคใต้ของไทย ภาคเหนือของมาเลเซีย และพื้นที่บนเกาะสุมาตราของอินโดนีเซีย โดยใช้ชื่อว่า “โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth triangle : IMT-GT)” โดยมีธนาคารพัฒนาเอเซีย (Asian Development Bank : ADB) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการในการศึกษาความเป็นไปได้ในการกำหนดกรอบความร่วมมือ ขอบเขตการดำเนินงาน และสาขาความร่วมมือด้านต่างๆ ตลอดระยะเวลา 16 ปีที่ผ่านมา ความร่วมมือ IMT-GT สามารถแบ่งออกเป็นระยะๆ ของความร่วมมือได้คือ ช่วงปี พ.ศ. 2536-2537 ได้เน้นการวางแนวคิดและศึกษาการจัดทำกรอบการพัฒนา ต่อมาช่วงปี พ.ศ. 2538-2544 มีการเร่งดำเนินการตามกรอบความร่วมมือและขยายสาขาและพื้นที่ความร่วมมือให้กว้างขวางขึ้น และในช่วงปี พ.ศ. 2545-2548 ได้มีการปรับยุทธศาสตร์และแนวทางการดำเนินความร่วมมือใหม่ให้กระชับที่เน้นไปสู่การปฎิบัติจริง ต่อมาในช่วงปี พ.ศ.2550-2554 มีการจัดทำยุทธศาสตร์เป็นครั้งแรกภายใต้ชื่อว่า “IMT-GT Roadmap for Development ”2007-2011” ในช่วงแรกของความร่วมมือ IMT-GT นั้น มีพื้นที่ของทั้งสามประเทศเข้าร่วมคือ 5 จังหวัดภาคใต้ของไทย ได้แก่ จังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส รวมทั้ง 4 รัฐของมาเลเซีย คือ รัฐปีนัง เกดะห์ เประ ปะลิส และ 2 จังหวัดกบนเกาะสุมาตราของอินโดนีเซีย ต่อมาพื้นที่ของความร่วมมือได้ถูกขยายไปยังพื้นที่อื่นๆ ของสามประเทศมากขึ้น จนกระทั่งปัจจุบัน โครงการ IMT-GT มีพื้นทื่ครอบคลุม 10 จังหวัดของอินโดนีเซีย 8 รัฐของมาเลเซีย และประเทศไทย 14 จังหวัด สำหรับวัตถุประสงค์หลักๆ ของการจัดตั้ง IMT-GT ก็เพื่อให้เกิดการค้าและการลงทุนในการนำไปสู่ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและส่งเสริมให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค (Sub-Region Economic Cooperation) เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลก ลดต้นทุนในการขนส่งระหว่างกัน และก่อให้เกิดการจ้างงาน แก้ปัญหาการกระจายรายได้ โดยแสวงหาประโยชน์จากข้อได้เปรียบทางเศรษฐกิจ อันเนื่องจากความใกล้เคียงกันทางสภาพภูมิศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และภาษา ภายใต้ “IMT-GT Roadmap 2550-2554” นั้นได้กำหนดยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์คือ ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการค้าและการลงทุน ส่งเสริมภาคเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร ท่องเที่ยว ความเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการสถาบัน

จะเห็นได้ว่ากรอบความร่วมมือของ IMT-GT นั้นเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของ AEC ทั้งในระดับประเทศและรายจังหวัด หากกรอบความร่วมมือของ IMT-GT สามารถก่อให้เกิดการค้า การลงทุน และความร่วมมือในด้านอื่นๆ ได้แล้ว ย่อมส่งผลอันดีต่อการขับเคลื่อน AEC ของทั้งสามประเทศในปี 2558 เพราะทั้งสามประเทศถือได้ว่าเป็น “ยักษ์ใหญ่ของอาเซียน” เมื่อสามประเทศเสริมสร้างระหว่างกันได้แล้ว นอกจากจะได้ประโยชน์โดยตรงแล้ว ประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ ก็จะได้ประโยชน์ตามไปด้วยครับ

About ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช

ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ (AEC) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Comments are closed.

Scroll To Top